CÁN BỘ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Mức lương: 7.000.000đ – 10.000.000đ