CÔNG VIỆC NỔI BẬT

Lao động phổ thông
Lương  |  Phụ cấp  |  Thưởng  |  Bảo hiểm

hot

📢 ĐANG TUYỂN

Cán bộ quản lý
Lương  |  Phụ cấp  |  Thưởng  |  Bảo hiểm

📢 ĐANG TUYỂN

Nhân viên bảo trì máy may
Lương  |  Phụ cấp  |  Thưởng  |  Bảo hiểm

📢 ĐANG TUYỂN

Công nhân sản xuất (chặt, may, gò)
Lương  |  Phụ cấp  |  Thưởng  |  Bảo hiểm

📢 ĐANG TUYỂN

Thông dịch viên tiếng Hoa
Lương  |  Phụ cấp  |  Thưởng  |  Bảo hiểm

📢 ĐANG TUYỂN

Nhân viên văn phòng
Lương  |  Phụ cấp  |  Thưởng  |  Bảo hiểm

OFF

Công nhân kiểm soát chất lượng
Lương  |  Phụ cấp  |  Thưởng  |  Bảo hiểm

OFF

Nhân viên cơ điện
Lương  |  Phụ cấp  |  Thưởng  |  Bảo hiểm

OFF

Nhân viên xuất nhập khẩu
Lương  |  Phụ cấp  |  Thưởng  |  Bảo hiểm

OFF

Nhân viên sinh quản, thu mua
Lương  |  Phụ cấp  |  Thưởng  |  Bảo hiểm

OFF